Tiêu điểm

Lâm Đồng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01


Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản số 899 ngày 5/2/2021 về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 
Theo đó, Chương trình hành động đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 một cách linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh và đời sống, sức khỏe của Nhân dân; tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh là đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có thể điều tiết về ngân sách Trung ương…
Chương trình hành động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành và địa phương trong phòng chống dịch Covid-19; hoàn thiện thể chế để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách toàn diện và bền vững; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên nền tảng khoa học công nghệ, có trọng điểm, tăng cường liên kết vùng và xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế…
Chương trình hành động cũng đưa ra các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng hệ thống hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, giải quyết khiếu nại, tố cáo…; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại…; đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo niềm tin và sự đồng thuận xã hội; giữ vững môi trường ổn định và thuận lợi để phát triển đất nước…
 
 
Nguồn:baolamdong.vn Copy link
Bài viết liên quan