Tiêu điểm
Triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất phân hữu cơ
Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai các mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh và đạt nhiều kết quả tích cực. Ngành Khuyến nông đang đẩy mạnh chuyển giao, nhân rộng mô ...
Thương hiệu uy tín