Tiêu điểm
Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

Để xác định đúng và trúng các giải pháp trọng tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, cần thiết phải xác định chính xác những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện giải pháp.