Tiêu điểm
Tránh để ngành sản xuất trong nước suy giảm kéo dài

Tránh để ngành sản xuất trong nước suy giảm kéo dài

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng cao, chỉ số tiêu thụ giảm mạnh ở một số địa phương trọng điểm về sản xuất đang là điều đáng lưu tâm. Mối lo ngành sản xuất trong nước suy giảm kéo dài khi nhìn vào chỉ số PMI tháng 5/2023 để thấy rất cần kíp có thêm những giải pháp căn cơ hơn nhằm cứu vãn tình hình và thích ứng với thị trường bất định.