Tiêu điểm

[Infographic] - Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng


So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất.

Theo VOV.vn
Tác giả: Theo vov.vn
Bài viết liên quan