Tiêu điểm

Đạ Tẻh: 52,94% HTX hoạt động đạt hiệu quả từ mức khá trở lên


Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, hiện trên địa bàn huyện có 21 hợp tác xã (HTX) gồm: 17 HTX nông nghiệp, 2 HTX vận tải, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, 1 HTX chợ. Theo đó, tất cả các HTX đều đã chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, tổng vốn điều lệ 4.488 triệu đồng với 416 thành viên. Doanh thu bình quân của HTX là 500 triệu đồng, thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 3 - 4 triệu đồng/tháng. 

 

Số HTX hoạt động đạt từ mức khá trở lên chiếm 52,94%, hoạt động trung bình chiếm 41,18%, 1 hợp tác xã hoạt động yếu đã ngưng hoạt động và đang làm thủ tục xin giải thể, chiếm 5,88%; 4 HTX mới thành lập và đi vào hoạt động nên chưa đánh giá xếp loại. 

 

 
Nguồn:baolamdong.vn Copy link
Bài viết liên quan