Tiêu điểm

Quản lý vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

Ảnh minh họa

 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai gồm:

 

1. Danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định này (gồm 18 phương tiện, 54 trang thiết bị, 24 vật tư).

2. Danh mục vật tư, phương tiện, thiết bị hộ đê; phương tiện, thiết bị cho công tác phòng cháy và chữa cháy rừng thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Danh mục phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thực hiện theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 (hoặc văn bản điều chỉnh, bổ sung, thay thế nếu có).

Căn cứ danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai, Bộ, cơ quan trung ương ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai tại đơn vị.

Dự thảo nêu rõ, vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng được sử dụng trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có quyền huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng trên phạm vi cả nước cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương, các đơn vị chuyên môn có quyền huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Người có thẩm quyền quyết định huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng có trách nhiệm quyết định việc hoàn trả cho cơ quan được huy động theo quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương, các đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống thiên tai có trách nhiệm ban hành quy chế, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng theo quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn:www.hoinongdan.org.vn Copy link
Bài viết liên quan