Tiêu điểm

Quảng Nam: Tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ


Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ kể cả khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các khu, cụm công nghiệp) tính đến thời điểm 30/4/2022. Qua đó, phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án (nếu có), dự thảo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 1/7/2022 để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh ký trình Ban Thường vụ tỉnh ủy trước ngày 30/7/2022.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quảng Nam: Tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành liên quan tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các khu, cụm công nghiệp) tính đến thời điểm 30/4/2022

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 1/7/2014 - 30/12/2021, qua thanh tra, kiểm tra, tỉnh phát hiện có 62 đơn vị, tổ chức (theo thống kê chưa đầy đủ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã thực hiện thu hồi diện tích đất 13.619.684 m2 do vi phạm pháp luật.

Đến ngày 31/12/2021, 18 đơn vị đã khắc phục sai phạm có liên quan. Đến ngày 1/3/2022, tỉnh Quảng Nam vẫn còn 11 đơn vị tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai (dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng).

Đa số các vi phạm nói trên đã được phát hiện và xử lý từ nhiều năm trước tuy nhiên hiện vẫn đang vi phạm.

Tác giả: Hạ Vĩ
Bài viết liên quan