Tiêu điểm

Sức xuân của Đảng và vận hội đất nước


“Giã từ năm cũ bâng khuâng/Đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường!” (thơ Tố Hữu). Bên thềm xuân nay, cảm tác đất trời dường như làm bừng thêm những kỳ vọng của đất nước, của dân tộc trước những vận hội mới trên lộ trình phát triển.

Xuân Tân Sửu, Đảng ta bước vào mùa xuân thứ 91 trên lộ trình đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc. Điểm hẹn lịch sử không thể nào đẹp hơn khi mừng đất nước vào xuân cũng là mừng Đảng thêm tuổi mới, rộn sức xuân.

Sức xuân của Đảng vì thế mà không biết tự khi nào đã hòa cùng vận hội đất nước.

91 mùa xuân, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách với sự kiên định sắt son, một lòng vì đất nước, vì dân tộc

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, “Ðảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Ðảng ta không có lợi ích gì khác”.

Sức xuân của Đảng và vận hội đất nước

Sức xuân của Đảng khi gắn với những vận hội của đất nước qua mỗi mùa xuân lại càng thêm sắc thắm. Qua thăng trầm lịch sử, những khó khăn, thử thách của thời đại, Ðảng luôn thể hiện sức xuân tươi trẻ, vững vàng bản lĩnh trong vai trò là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Sức xuân của Đảng đi cùng những mùa xuân đất nước trên hành trình mấy mươi năm gian khổ mà vẻ vang vô cùng, giành độc lập tự do, phẩm giá con người trong những cuộc trường chinh mang tầm thời đại, kháng chiến và kiến quốc.

Sức xuân tươi trẻ của Đảng hiển hiện trong tiến trình 35 năm lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới phù hợp thực tiễn Việt Nam. Thành tựu to lớn đạt được trong những thập kỷ đổi mới khẳng định tư duy, đường lối của Ðảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

Xuân nay, Đảng bước vào năm thứ 91 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII- sự kiện đặc biệt quan trọng mở ra những vận hội mới của đất nước với những mục tiêu, tầm nhìn đi cùng thế kỷ.

Những kết quả, thành tích của năm 2020 và cả 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã góp phần làm nên thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, “làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tạo niềm tin, nguồn lực và động lực mới để chúng ta vững bước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sức xuân của Đảng và vận hội đất nước

Bỗng nhớ một câu thơ của Tố Hữu:

“Đại hội Đảng mở mùa vui. Phơi phới”

Không khí vui mừng, phấn khởi đang lan tỏa khắp cả nước, thể hiện sự hòa quyện giữa sức xuân của Đảng cùng vận hội mới của đất nước, của ý Đảng và lòng dân.

Lại càng thấy những vận hội mới của đất nước, của dân tộc luôn đòi hỏi xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Vẫn còn đây những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người khẳng định: “Nhân dân là cái nôi sinh thành của Đảng, Đảng đặt mình ở vị trí phục vụ nhân dân mới thực sự huy động được tình cảm và hành động cách mạng, tập hợp được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc”.

Còn tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương diễn ra vào cuối năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng àaä noái nhûäng lúâi têm huyïët: “Hãy luôn luôn tâm niệm, nhớ rằng chúng ta là những đảng viên, hơn nữa là những cán bộ rường cột của nước nhà, là công bộc của dân, hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì đất nước; luôn trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn tự soi, tự sửa lại mình”.

Quang Lộc

Tác giả: Quang Lộc
Bài viết liên quan