Tiêu điểm

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia


Sáng 29/3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 03/2023/NĐ-CP và Quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ của Ủy Ban Cạnh tranh Quốc gia.

Sáng nay (29/3), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 03/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ của Ủy ban.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia
Hội nghị triển khai Nghị định số 03/2023/NĐ-CP và Quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công Thương có đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương và các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương. Về phía cơ quan ngoài Bộ, các đồng chí đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Sở Công Thương Hà Nội...

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai thực thi Luật Cạnh tranh, đặc biệt đã chủ động, báo cáo các cấp có thẩm quyền việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ban hành các quyết định về bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thành lập các tổ chức đoàn thể và các điều kiện cần thiết để Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thể triển khai hoạt động ngay từ ngày 01 tháng 4 theo đúng Nghị định 03/2023/NĐ-CP. Hội nghị là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức và là bước tiến mới trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các Ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ngành Công Thương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác của Ngành nói chung và công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của toàn thể các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Hội đồng Cạnh tranh, Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trong thời gian qua cho sự phát triển chung của Ngành.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Đồng thời, khẩn trương tham mưu kiện toàn các tổ chức đoàn thể và bộ máy giúp việc; xây dựng Kế hoạch hành động, Chương trình công tác, Quy chế hoạt động cụ thể để triển khai công việc hiệu quả ngay từ những ngày đầu hoạt động, góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị

Hai là, chú trọng nâng cao chất lượng và tính chủ động trong tham mưu thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Ba là, tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động về tố tụng cạnh tranh và quản lý nhà nước về cạnh tranh để bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và góp phần nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, cảnh báo, giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa trước các biểu hiện của kinh doanh đa cấp bất hợp pháp.

Bốn là, chủ động thiết lập và thực hiện có hiệu quả cơ chế hợp tác, phối hợp công tác với các đơn vị trong và ngoài Bộ, hợp tác với các cơ quan quản lý cạnh tranh của các nước nhằm từng bước hoàn thiện mô hình và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước..

Năm là, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu, chủ động nghiên cứu, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao…

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho đồng chí Lê Triệu Dũng
Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia
Lãnh đạo Bộ Công Thương trao quyết định cho các Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia
Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia
Lãnh đạo Bộ Công Thương trao quyết định cho các thành viên Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Tại Hội nghị, Bộ Công Thương cũng đã công bố, Lễ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đối với 8 đồng chí. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã quyết định điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Lê Triệu Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương - giữ chức Chủ tịch Ủy ban quốc gia. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia được bổ nhiệm gồm: Bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên và ông Ngô Đức Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia
Chủ tịch Ủy ban quốc gia Cạnh tranh Quốc gia Lê Triệu Dũng phát biểu tại hội nghị

Cũng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có 7 thành viên Ủy ban Cạnh tranh quốc gia được bổ nhiệm lần này gồm: Ông Ngô Đức Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; ông Trịnh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại; ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương; bà Lê Thị Hoàng Thanh - Vụ phó Vụ Pháp luật dân sự (Bộ Tư pháp); bà Hồ Phương Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chúc mừng và tin tưởng các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tốt ưu điểm, thế mạnh của bản thân, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai công việc hiệu quả để Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Công Thương trong thời gian tới.

 
Tác giả: Lan - Hùng - Dũng
Bài viết liên quan