Tiêu điểm

Vững niềm tin, sáng kỳ vọng!


Mùa xuân khởi đầu cho một năm, và cũng vào mùa xuân lịch sử của 91 năm trước Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời để khởi đầu tiến trình lãnh đạo đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang tự tin hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hùng cường và thịnh vượng.

Mùa xuân này, tròn 80 năm kể từ khi Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng sau hơn 30 năm bôn ba hải ngoại “đi tìm hình của nước” mở ra những đường lối mới đi đến thành công của Cách mạng tháng Tám.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp

Mỗi một mùa xuân, Đảng ta thêm một tuổi, thêm sức xuân, thêm niềm tin của đất nước, của dân tộc, của nhân dân.

Và đây nữa khi mùa xuân lại về, lại sáng lên những kỳ vọng. Những kỳ vọng được truyền cảm hứng từ mùa xuân có Đảng vào tương lai tốt đẹp, vào vị thế mới của đất nước Việt Nam.

Hãy lắng lòng mình để ôn lại, suy ngẫm từ lịch sử 91 năm của Đảng.

Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, sức mạnh của Đảng là sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, là thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và "phải thật sự mở rộng dân chủ” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đồng lòng ủng hộ...

Ngót 1 thế kỷ từ khi ra đời, nhiệm vụ của Đảng luôn đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc. Chưa bao giờ Đảng ta xa rời mục tiêu ấy, dẫu có phải thay tên, hoạt động cả bí mật lẫn công khai và trở thành Đảng lãnh đạo cách mạng, đảng cầm quyền.

Niềm tin vào Đảng luôn làm sáng lên những kỳ vọng vào những vận hội mới của đất nước cho dẫu con đường phía trước như lịch sử đã cho thấy, không phải lúc nào cũng bằng phẳng.

35 năm đổi mới đã giúp Việt Nam có được những thành tựu to lớn trong dòng chảy của thời đại. Và nay trên dòng chảy đó, Việt Nam phải tiến mạnh hơn, xa hơn, vững chắc hơn

Lại cũng xuân nay, Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức trọng thể và thành công rất tốt đẹp. Đại hội không chỉ mở lối phát triển cho chặng đường 5 năm tới mà có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn tới mốc 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2045).

Sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội một lần nữa khẳng định trách nhiệm lãnh đạo của Đảng trước vận hội của đất nước, tiền đồ của dân tộc.

Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Thông điệp này nay được ghi trong Nghị quyết Đảng Đại hội XIII để khẳng định rằng, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong suốt chặng đường 91 năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích của đất nước Việt Nam.

Những mục tiêu của Đại hội XIII đề ra có thể khái quát trong 4 chữ “Phồn vinh - Hạnh phúc”. Đấy cũng không nằm ngoài khát vọng ngàn đời của ông cha ta. Thế và lực của đất nước có được bằng mồ hôi, trí tuệ và cả xương máu nay hội tụ đủ sức mạnh để có thể thực hiện khát vọng ấy trong vòng 2-3 thập kỷ tới.

Nhiều học giả cho rằng, với một sự nghiệp vĩ đại thì bao giờ cũng có ba động lực chủ đạo. một là xúc cảm dân tộc, hai là tinh thần khai sáng, ba là năng lực kiến tạo.

Nghị quyết Đại hội XIII cũng đã gói gọn cả 3 động lực ấy.

Nhưng thành công của Đại hội không phải chỉ thông qua được nghị quyết, mà quan trọng hơn là thời gian tới, tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống.

“Phải làm ra của cải vật chất, dân phải giàu, nước phải mạnh, đời sống của nhân dân phải hạnh phúc, ấm no hơn, thế mới là Đại hội thành công” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Bác Hồ đã dạy: “Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa". Đọc lại lời của Người mấy mươi năm đã qua mà tưởng như Bác vẫn đang nói, đang nhắc nhở chúng ta.

“Đảng ta đó hân hoan một niềm tin” như lời của một ca khúc nổi tiếng viết về lá cờ Đảng. Niềm tin đó, cùng với những kỳ vọng mới đã sáng lên và được mở ra từ mùa xuân này, mùa xuân thứ 91 của Đảng đang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta đi tới.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Phát huy ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sự thống nhất của “ý Đảng, lòng dân,” chúng ta quyết tâm thực hiện thật tốt hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp mà các Văn kiện trình Đại hội XIII đã đề ra để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Hà Trang

Tác giả: Hà Trang
Nguồn:congthuong.vn Copy link
Bài viết liên quan